Rollen som lærebedrift

Rollen som lærebedrift

 • Et samfunnsansvar – bidra til å utdanne kvalifiserte fagarbeidere
 • Et bransjeansvar – bidra til å dekke arbeidslivets behov
 • Et rekrutteringstiltak – bidra til å sikre at lærlingen er godt kvalifisert for å jobbe videre i bedriften
 • Et ledd i omdømmebygging – opplæring skjerper fokus og kan gi grunnlag for forbedringer
 • Et ledd i å styrke bedriften som lærende organisasjon – opplæring stiller krav til systematikk og begrunnelser

Hva gjør en god lærebedrift?

 • Er bevisst på hva det innebærer å ha lærling/lærekandidat
 • Forankrer opplæringen i strategi, ledelse og arbeidsmiljø
 • Setter av ressurser til å følge opp lærlinger/lærekandidater
 • Planlegger, tilrettelegger og dokumenterer opplæringen
 • Har rutiner for mottak av lærlinger/lærekandidater
 • Sørger for god oppfølging og vurdering underveis
 • Involverer lærlingene/lærekandidatene i planlegging og vurdering
 • Har et godt arbeids- og læringsmiljø
 • Vurderer kvaliteten på opplæringen og forbedrer

Arbeidsfellesskapet – et felles ansvar

 • Et positivt arbeids- og læringsmiljø
 • Lærlinger/lærekandidater er akseptert og blir møtt med positive holdninger
 • Gode forbilder for kommende fagfolk
 • Hjelp og støtte dersom lærlingene/lærekandidaten ber om det
 • Representanter for arbeidstakerne skal sammen med faglig leder se til at lærebedriften følger lover og forskrifter for opplæringen